#494. STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy ngoặc đúng gồm n dấu mở ngoặc ( n dấu đóng ngoặc ). Các dấu ngoặc được đánh số thứ tự từ 1 đến 2n . Hãy liệt kê chỉ số của các cặp dấu mở ngoặc và đóng ngoặc tương ứng.

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa xâu ký tự biểu diễn dãy ngoặc.

Dữ liệu ra:

  • Gồm n dòng, mỗi dòng gồm hai số u, v là chỉ số của các cặp ngoặc tương ứng nhau, thứ tự liệt kê tăng dần theo chỉ số của dấu ngoặc đóng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
()(()())
Dữ liệu ra:
1 2
4 5
6 7
3 8

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^5 .