Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 33 71 46.48%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 21 66 31.82%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 25 36 69.44%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 35 139 25.18%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 41 70 58.57%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 28 78 35.90%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 26 45 57.78%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 54 147 36.73%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 15 20 75.00%