Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 41 82 50.00%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 26 80 32.50%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 27 38 71.05%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 39 144 27.08%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 45 85 52.94%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 31 103 30.10%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 31 54 57.41%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 62 167 37.13%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 21 76.19%