Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 64 155 41.29%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 62 72.58%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 57 202 28.22%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 102 169 60.36%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 54 137 39.42%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 63 103 61.17%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 34 40 85.00%