Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 33 91 36.26%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 40 61 65.57%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 48 200 24.00%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 41 130 31.54%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 46 75 61.33%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 185 34.59%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%