#495. STPARA – Cuộc diễu hành đường phố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hàng năm, cứ vào dịp mùng 2 tháng 9 , Sơn La lại tổ chức đoàn xe diễu hành. Đoàn xe gồm n xe đánh số từ 1 đến n diễu hành từ đường Trường Trinh đi về đường Chu Văn Thịnh. Khi đoàn xe đi vào đường Chu Văn Thịnh, tất cả các xe phải đi theo thứ tự (từ 1 đến n ). Khi đoàn xe tham gia diễu hành sẽ xếp hàng trên đoạn đường Trường Chinh và chưa có thứ tự theo yêu cầu. Để sắp xếp đúng thứ tự cho đoàn xe tiến vào đường Chu Văn Thịnh, ban tổ chức sử dụng đoạn đường Điện Biên để cho các xe tránh vào đó.

Trên các đoạn đường, các xe không được phép vượt nhau và không được đi lùi, chỉ duy nhất trên đoạn đường Điện Biên là các xe có thể quay đầu.

Bạn được ban tổ chức giao cho sắp xếp đoàn xe đi vào đường Chu Văn Thịnh theo đúng thứ tự, biết thứ tự các đoàn xe khi đi trên đường Trường Chình. Hãy lập chương trình để làm việc đó.

Dữ liệu vào:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

  • Dòng đầu ghi số n là số xe tham gia diễu hành;
  • Dòng sau ghi n$ số nguyên dương là trật tự các xe trên đường Trường Chinh.

Kết thúc là số 0 .

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi bộ test, ghi ra yes nếu có thể xếp đúng được thứ tự, ghi ra no nếu không thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
5 1 2 4 3
5
4 3 5 1 2
0
Dữ liệu ra:
yes
no
Giải thích:
  • Ta bố trí các xe (trong test \#1 ) tránh vào đường Điền Biên như hình dưới đây:

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^5 ; số test case không quá 10 .