#493. STCONCERT – Hòa nhạc

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

N người đang xếp hàng chờ đợi để vào một buổi hòa nhạc. Mọi người cảm thấy buồn chán khi chờ đợi nên họ tìm những người thân của họ trong hàng đang xếp. Hai người A B có thể nhìn thấy nhau nếu họ đang đứng ngay cạnh nhau hoặc không có người nào cao hơn A hoặc B đứng giữa. Hãy xác định số cặp có thể nhìn thấy nhau.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N là số người đang đứng xếp hàng.
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương h_1, h_2, …, h_N theo thứ tự là độ cao của những người đang đứng trong hàng.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số cặp có thể nhìn thất nhau.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 
2 4 1 2 2 5 1
Dữ liệu ra:
10
Giải thích:
  • 10 cặp có thể nhìn thấy nhau là (A, B), (B, C), (B, D), (B, E), (C, D), (B, F), (D, F), (D, E), (E, F), (F, G) như hình vẽ:

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 10^5; 1 ≤ h_i ≤ 10^9 .