#492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho một dãy n số nguyên dương không giảm và m truy vấn, với mỗi truy vấn bạn được yêu cầu in ra phần tử trung vị của dãy hiện tại và loại bỏ nó khỏi dãy (nếu dãy có n số theo thứ tự không giảm thì số trung vị là số thứ [\frac{n + 1}{2}] ).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n m ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_1, a_2, …, a_n được liệt kê theo thứ tự không giảm.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên một dòng kết quả m truy vấn, hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4
1 2 3 3 5
Dữ liệu ra:
3 2 3 1

Giới hạn:

  • 1 ≤ m ≤ n ≤ 10^6; 1 ≤ a_i ≤ 10^9 .