Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#57522 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 27 ms 628 K C++ 14 / 580 B hihihi1 2021-11-15 11:39:48
#121800 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 40 ms 1140 K C++ 17 / 898 B I <3 CSS 2024-01-03 14:55:25
#37732 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 41 ms 632 K C++ 14 / 603 B Vu Huy Hoang 2021-05-27 14:38:40
#81912 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 41 ms 1240 K C++ / 826 B ohka 2022-04-15 12:49:35
#65545 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 43 ms 2032 K C++ / 739 B Không Tên Không Tuổi 2021-12-20 10:07:17
#50444 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 45 ms 1228 K C++ 14 / 594 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-08 9:03:34
#72168 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 47 ms 756 K C++ 17 / 884 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:28:06
#45747 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 48 ms 884 K C++ 17 / 1004 B Tạ Quang Kiên 2021-08-27 16:49:14
#5999 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 52 ms 604 K C++ 14 / 381 B Trùm CUỐI 2020-04-20 20:16:46
#8648 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 103 ms 964 K C++ 14 / 579 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-18 9:09:21
#121335 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 105 ms 724 K C++ / 425 B Trần Đại Hào 2024-01-01 3:53:22
#8652 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 107 ms 808 K C++ 14 / 413 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-18 10:41:00
#50443 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 108 ms 1244 K C++ / 632 B Nguyễn Thu Hà 2021-10-08 9:01:09
#62992 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 108 ms 1140 K C++ 11 / 612 B ThMinh 2021-12-15 11:25:25
#125330 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 109 ms 1140 K C++ 17 / 532 B Đào Đức Thắng 2024-01-17 15:37:35
#82837 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 112 ms 1208 K C++ / 763 B Đỗ Việt Cường 2022-05-05 8:02:43
#122488 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 114 ms 1124 K C++ / 1 K bb 2024-01-07 12:52:31
#64991 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 134 ms 1100 K C++ 14 / 526 B Phạm Trung Hiếu 2021-12-18 7:59:19
#51633 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 215 ms 940 K C++ / 409 B trần minh hoàng 2021-10-17 11:26:51
#121770 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 216 ms 824 K C++ 17 / 305 B Khangg 2024-01-03 14:15:39
#53839 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 236 ms 836 K C++ 11 / 364 B Nguyen Loan 2021-10-29 15:13:39
#106747 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 353 ms 1336 K C++ 17 / 501 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 0:57:36
#41206 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 392 ms 1876 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-07-03 14:31:43
#6792 #492. STMEDIAN – Truy vấn trung vị Accepted 100 920 ms 42088 K Python 3 / 153 B Phạm Thế Phong 2020-05-04 14:48:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: