Tên đăng nhập

NGUYENCONGDUOC

Họ và tên

Không Tên Không Tuổi

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-31 9:03:17

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500