#200. KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên chiều dương của trục tọa độ Ox, có hai chú Kangaroo A và Kangaroo B . Kangaroo A ở điểm có tọa độ x_A , nhảy được v_A (m) sau một lần nhảy. Kangaroo B ở điểm có tọa độ x_B , nhảy được v_B (m) sau một lần nhảy (cả hai chú Kangaroo đều nhảy tiến về phía trước).

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời t câu hỏi dạng x_A,v_A,x_B, v_B , cho biết hai chú Kangaroo có cùng đến một vị trí trong cùng một thời điểm được hay không:

  • Ghi YES nếu hai chú Kangaroo cùng đến một vị trí trong cùng một thời điểm;
  • Ghi NO nếu hai chú Kangaroo không thể cùng đến cùng một vị trí trong cùng một thời điểm.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số lượng câu hỏi t\ (1≤t≤10) ;
  • Mỗi câu hỏi có dạng bốn số nguyên dương x_A,v_A, x_B, v_B\ (0≤x_A,x_B≤10000,1≤v_A,v_B≤10000) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
0 3 4 2
0 2 5 3
Dữ liệu ra:
YES
NO
Giải thích:
  • Câu hỏi 1 : A:0→3→6→9→12 ; B:4→6→8→10→12 ; Hai chú Kangaroo gặp nhau ở vị trí 12 sau 4 lần nhảy.
  • Câu hỏi 2 : A:0→2→4→6→8→10… ; B:5→8→11→14 Hai chú Kangaroo không thể gặp nhau ở một vị trí tại cùng một thời điểm.