#440. THUHOACH – Thu hoạch mùa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hiện đang vào mùa thu hoạch ngô, nhà Tí có một chiếc công nông tải trọng có hạn, chỉ chở được tối đa C (kg), trong khi đó nhà Tí lại thu được N bao ngô, bao thứ i có khối lượng là w_i (kg), hãy giúp Tí tính xem một chuyến xe nhà Tí có thể chở được khối lượng ngô tối đa là bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N,C ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương w_1, w_2, …, w_N , mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là khối lượng ngô tối đa xe nhà tí chở được trong một chuyến.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 259
81 58 42 33 61
Dữ liệu ra:
242
Giải thích:
  • Chở các bao ngô số 1, 2, 3, 5 ta có tổng khối lượng là: 81+58+42+61 = 242 , đây là tổng khối lượng ngô lớn nhất có thể chở được.

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 20, 1 ≤ C, w_i ≤ 50000 .