#230. MDIST - Khoảng cách MANHATTAN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trong mặt phẳng Oxy có n điểm, điểm thứ i có tọa độ là (x_i;y_i) . Hãy cho biết khoảng cách Manhattan lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ trong n điểm trên.

Định nghĩa khoảng cách Manhattan giữa hai điểm (x_1;y_1) (x_2;y_2) là: |x_1-x_2|+|y_1-y_2| .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số n\ (2≤n≤100) ;
  • n dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên x_i,y_i\ (-1000≤x_i;y_i≤1000) là tọa độ của điểm thứ i .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là khoảng cách Manhattan lớn nhất cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
-1 3
1 1
Dữ liệu ra:
4
Dữ liệu vào:
4
0 0
1 2
1 3
0 5
Dữ liệu ra:
5