#198. TREE - Trồng cây

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

HD trồng một loại cây chỉ có 2 vòng sinh trưởng trong một năm. Vào mùa xuân, cây tăng gấp đôi chiều cao, vào mùa hè cây tăng chiều cao thêm 1 m.

Yêu cầu: Biết rằng ban đầu cây HD trồng có chiều cao 1 m. Bạn hãy trả lời t câu hỏi dạng sau N lần sinh trưởng, cây cao bao nhiêu mét?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương t\ (1≤t≤10) là số lượng câu hỏi;
  • t dòng tiếp theo, dòng thứ i là câu hỏi i có một số nguyên dương n\ (1≤n≤60) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i , là chiều cao của cây sau n lần sinh trưởng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0
1
4
Dữ liệu ra:
1
2
7
Giải thích:
  • Câu hỏi 1: n=0→h=1 ;
  • Câu hỏi 2: n=1→h=2 . Cây cao gấp đôi;
  • Câu hỏi 3:n=2→h=3, n=3→h=6, n=4→h=7 .