#232. RELATION - Bội số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương n k , bạn hãy đếm xem có bao nhiêu bộ ba số nguyên dương (a,b,c) không lớn hơn N thỏa mãn điều kiện a+b,b+c c+a là bội số của k .

Dữ liệu vào:

  • Gồm hai số nguyên n,k\ (1≤n,k≤2×10^5) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số bộ tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
Dữ liệu ra:
9
Dữ liệu vào:
35897 932
Dữ liệu ra:
114191