#191. CASTING - Chọn vai

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

n diễn viên làm việc trong nhà hát, trong đó có a diễn viên cao, b diễn viên mắt xanh và c diễn viên tóc vàng.

Đối với vai chính trong vở kịch mới cần một diễn viên thỏa mãn cao, mắt xanh và tóc vàng.

Yêu cầu: xác định số lượng diễn viên tối đa và tối thiểu mà đạo diễn có thể CASTING?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên k trong đó k là loại câu hỏi: k=1 là cho biết số lượng diễn viên tối thiểu, k=2 là cho biết số lượng diễn viên tối đa;
  • Dòng sau chứa 4 số nguyên n,a,b,c\ (1≤n≤10000;0≤a,b,c≤n .

Dữ liệu ra:

  • Tương ứng với k=1 , ghi ra số lượng diễn viên tối thiểu, k=2 , ghi ra số lượng diễn viên tối đa.
Dữ liệu vào
2
5 3 4 5
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
1
5 3 4 5
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • Test ví dụ 1 : Chỉ có 3 diễn viên cao lên tối đa có 3 diễn viên để đạo diễn CASTING;
  • Test ví dụ 2 : Có 3 diễn viên cao, 5 diễn viên tóc vàng. Vì 4 diễn viên mắt xanh 1 diễn viên không phải mắt xanh, vậy trong 3 diễn viên cao có ít nhất 2 diễn viên mắt xanh. Vậy ít nhất có 2 diễn viên để đạo diễn CASTING.