#184. TRIANGLE - Chiều cao của tam giác

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương a,b . Hãy tìm chiều cao h nguyên dương nhỏ nhất sao cho tồn tại tam giác có chiều cao h , cạnh đáy b và có diện tích tối thiểu là a .

Dữ liệu vào:

  • Hai số nguyên dương b,a\ (1≤b,a≤ 10^6) ;

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên dương là chiều cao nhỏ nhất của tam giác thỏa mãn diện tích tam giác ≥a .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
17 100
Dữ liệu ra:
12