#220. ROTATION - Xoay mảng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên a_0,a_1,a_2,…,a_{n-1} . Sau một lần xoay sang phải thì từ dãy [a_0,a_1,a_2,…,a_{n-1}] ta được dãy số mới là [a_{n-1},a_0,a_1,a_2,…,a_{n-2}] .

Bé Hải Dương xoay dãy số sang phải k lần, sau đó hỏi Bé Hải Phong q câu hỏi: cho số nguyên m , cho biết giá trị a_m trong dãy số mới (sau khi quay sang phải k lần).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa ba số nguyên n,k,q\ (1≤n≤10^5,1≤k≤10^5,1≤q≤500) ;
  • Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_0,a_1,a_2,…,a_{n-1}\ (1≤a_i<10^5) ;
  • q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên m\ (0≤m≤n-1) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên q dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2 3
1 2 3
0
1
2
Dữ liệu ra:
2
3
1
Giải thích:
  • Dãy số ban đầu: [1,2,3] ;
  • Xoay lần 1 : [3, 2, 1] ;
  • Xoay lần 2 : [2,3,1] ;
  • m=0,a[0]=2; m=1,a[1]=3; m=2,a[2]=1 .