Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
rotation0.inp rotation0.out
rotation1.inp rotation1.out
rotation2.inp rotation2.out
rotation3.inp rotation3.out
rotation4.inp rotation4.out
rotation5.inp rotation5.out
rotation6.inp rotation6.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 659 K
data.yml 133 B
rotation0.inp 17 B
rotation0.out 5 B
rotation1.inp 578 K
rotation1.out 3 K
rotation2.inp 271 K
rotation2.out 3 K
rotation3.inp 578 K
rotation3.out 3 K
rotation4.inp 5 K
rotation4.out 3 K
rotation5.inp 2 K
rotation5.out 3 K
rotation6.inp 7 K
rotation6.out 3 K