Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#43226 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 36 ms 1024 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-28 15:05:56
#42227 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 42 ms 1064 K C++ / 310 B phong 2021-07-12 9:20:37
#137702 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 43 ms 596 K Pascal / 1006 B Lê Ngọc Trung 2024-02-28 7:33:19
#137522 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 44 ms 572 K Pascal / 400 B huhh 2024-02-27 21:09:25
#23721 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 53 ms 776 K C++ 17 / 406 B Bùi Tâm Đan 2020-12-21 3:26:35
#23622 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 53 ms 768 K C++ 17 / 406 B Trần Khánh Linh 2020-12-21 3:07:21
#23326 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 53 ms 760 K C++ 17 / 421 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-19 10:44:15
#154661 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 53 ms 732 K C++ 14 / 388 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-16 6:09:22
#23173 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 736 K C++ 17 / 401 B Trùm CUỐI 2020-12-19 3:57:54
#23728 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 768 K C++ 17 / 406 B Bùi Hải Đăng 2020-12-21 3:28:47
#23655 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 720 K C++ 17 / 424 B Trần Quang Huy 2020-12-21 3:11:52
#23669 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 768 K C++ 17 / 416 B Trần Trung Đức 2020-12-21 3:13:31
#23702 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 804 K C++ 17 / 406 B Đặng Thái Sơn 2020-12-21 3:20:37
#23675 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 54 ms 768 K C++ 17 / 406 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-21 3:16:05
#23464 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 55 ms 752 K C++ 17 / 422 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-20 6:14:24
#23684 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 55 ms 736 K C++ 17 / 422 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-21 3:17:21
#72449 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 55 ms 596 K Pascal / 398 B BH 2022-02-10 23:09:24
#155032 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 55 ms 1016 K C++ 17 / 432 B Nguyễn Lê Hải Long 2024-06-18 15:47:50
#23632 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 56 ms 744 K C++ 17 / 406 B Chu Minh Quân 2020-12-21 3:08:55
#23650 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 56 ms 752 K C++ 17 / 406 B Lê Minh Tâm 2020-12-21 3:11:08
#108438 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 56 ms 760 K C++ 17 / 370 B toidicakhia 2022-12-07 1:22:47
#23736 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 57 ms 732 K C++ 17 / 415 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-21 3:34:02
#154669 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 57 ms 1252 K C++ 17 / 792 B Phan Quốc Triệu 2024-06-16 6:46:12
#154660 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 57 ms 736 K C++ 14 / 388 B accvip 2024-06-16 6:08:58
#44147 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 64 ms 764 K C++ / 386 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-15 17:28:15
#23614 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 66 ms 768 K C++ 17 / 392 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-21 3:06:54
#23553 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 67 ms 736 K C++ 17 / 417 B Tạ Thu Hà 2020-12-20 14:54:44
#53111 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 67 ms 732 K C++ 14 / 408 B hihihi1 2021-10-24 12:32:04
#23664 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 68 ms 744 K C++ 17 (Clang) / 406 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:13:00
#23666 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 70 ms 768 K C++ / 406 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-21 3:13:09
#65441 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 72 ms 1148 K C++ 11 / 814 B Trương Tuấn Tú 2021-12-19 15:08:12
#109702 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 207 ms 1104 K C++ 17 / 358 B Nhiều Vịt 2022-12-10 15:08:15
#124790 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 209 ms 1112 K C++ 17 / 321 B Tiêu Dao 2024-01-16 9:52:31
#50352 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 216 ms 1092 K C++ / 302 B Onii Chan 2021-10-08 0:22:10
#50696 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 217 ms 724 K C++ / 464 B Không Tên Không Tuổi 2021-10-11 13:16:38
#79820 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 219 ms 1096 K C++ / 384 B Đỗ Việt Cường 2022-03-30 11:49:05
#57189 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 238 ms 728 K C++ / 358 B Lê Trung Hiếu 2021-11-14 7:51:02
#57307 #220. ROTATION - Xoay mảng Accepted 100 259 ms 864 K C++ / 354 B Phát 2021-11-14 12:39:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: