Tên đăng nhập

phat0610

Họ và tên

Phát

Email

pth.a5.30.nguyenphat.1718@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-01 14:00:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500