Tên đăng nhập

tuankietcoder

Họ và tên

Trần Tuấn Kiệt

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-05 9:43:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500