#388. BCATALAN - Tính số CATALAN

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Dãy số Catalan được định nghĩa bởi công thức:

{C_n} = \frac{1}{{n + 1}}C_{2n}^n = \frac{{\left( {2n} \right)!}}{{\left( {n + 1} \right)!n!}},\forall n \ge 0

Yêu cầu: Cho số nguyên không âm n , hãy tính C_n

Dữ liệu vào:

  • Gồm một số nguyên duy nhất n .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất C_n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
Dữ liệu ra:
14
Dữ liệu vào:
6
Dữ liệu ra:
132

Giới hạn:

  • 0 ≤ n ≤ 1000