#706. CD2B17 - Quân xe

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hãy đếm số cách đặt k quân xe lên bàn cờ n×n sao cho không có quân nào ăn được nhau.

Chú ý: Các góc bạn cờ là các ô khác nhau.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương k, n\ (1 ≤ k ≤ n ≤ 100) .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2
Dữ liệu ra:
2