Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#36259 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 92 ms 480 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-05-03 11:36:05
#99019 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 120 ms 388 K C++ / 2 K Hoàng Minh Anh 2022-11-06 14:07:22
#98954 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 121 ms 380 K C++ 14 / 4 K Nguyễn Quốc Black 2022-11-06 4:24:34
#69192 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 141 ms 380 K C++ 17 / 1 K Lê Văn Trường 2022-01-14 3:13:31
#97113 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 143 ms 388 K C++ 17 / 2 K Hoàng Anh Minh 2022-10-30 14:40:03
#99053 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 222 ms 352 K C++ 11 / 1 K Võ Trần Ngọc Vy 2022-11-06 22:45:17
#21587 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 1477 ms 21200 K Python 3 / 266 B Trùm CUỐI 2020-12-14 1:31:56
#57646 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 1536 ms 21308 K Python 3 / 164 B hihihi1 2021-11-15 12:35:53
#42203 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 1575 ms 21252 K Python 3 / 164 B Phạm Đức Hào 2021-07-12 3:45:56
#43903 #706. CD2B17 - Quân xe Accepted 100 1648 ms 21212 K Python 3 / 222 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-12 13:41:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: