#700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho N\ (N ≤10) số nguyên dương a_1, a_2, …, a_N\ (a_i ≤ 10^9) . Tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của N số trên (chú ý: BSCNN có thể rất lớn).

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_1, a_2, …, a_N .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi ước chung lớn nhất của N số đã cho;
  • Dòng sau ghi bội chung nhỏ nhất của N số đó.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
2 6 15
Dữ liệu ra:
1
30