Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#58199 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 81 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 10 K hihihi1 2021-11-18 1:14:12
#30940 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 85 ms 316 K Pascal / 1 K Lê Thị Bích Trâm 2021-03-12 14:12:03
#36272 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 86 ms 388 K C++ 17 / 6 K Durex-_- 2021-05-03 12:11:24
#27158 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 129 ms 484 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Minh Hoàng 2021-02-02 17:33:34
#62616 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 134 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 8 K trần minh hoàng 2021-12-14 2:20:02
#35693 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 136 ms 360 K C++ / 10 K vuvanhung 2021-04-23 19:30:06
#69190 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 138 ms 384 K C++ 17 / 2 K Lê Văn Trường 2022-01-14 2:58:01
#27157 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 139 ms 476 K C++ 17 / 3 K Phạm Thế Phong 2021-02-02 17:06:28
#75710 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 160 ms 356 K C++ / 10 K Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 8:47:50
#24678 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 1453 ms 21272 K Python 3 / 229 B truongjr 2021-01-02 13:25:09
#21582 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 1494 ms 21296 K Python 3 / 285 B Chùm CUỐI 2020-12-14 1:23:59
#43910 #700. CD2B09 - Ước chung, Bội chung Accepted 100 1624 ms 21412 K Python 3 / 317 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-12 14:05:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: