Tên đăng nhập

truongjr

Họ và tên

truongjr

Email

nguyentruongjr@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-20 14:43:12

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500