#331. MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương a b . Tìm số nguyên dương d là BCNN của a b .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a b cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi cặp số a b , ghi ra trên một dòng số nguyên dương là BCNN của a b .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
2 3
10 15
Dữ liệu ra:
6
30

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ a, b ≤ 10^9 .