#501. HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

  • Thao tác +V (ở đây V là một số nguyên): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.
  • Thao tác -: Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.

Sau N thao tác, hãy liệt kê các phần tử còn lại trong danh sách theo thứ tự giảm dần.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N là số thao tác;
  • N dòng tiếp theo cho biết thông tin của các thao tác (các thao tác được liệt kê theo đúng thứ tự thực hiện).

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số lượng các giá trị còn lại trong danh sách;
  • Dòng hai liệt kê các phần tử còn lại theo thứ tự giảm dần, hai số liên tiếp ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
13
+1
+3
+2
+3
-
+4
+4
-
+2
+9
+7
+8
-
Dữ liệu ra:
4
8 7 2 1

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 10^5; 0 ≤ V ≤ 10^9 .