Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 29 105 27.62%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 29 84 34.52%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 25 151 16.56%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 13 50 26.00%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 12 23 52.17%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 20 127 15.75%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 23 43 53.49%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1213 POOL - Bể bơi 21 48 43.75%