Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 98 242 40.50%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 98 310 31.61%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 92 288 31.94%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 110 526 20.91%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 51 250 20.40%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 37 95 38.95%
847 CHOOICE - Chọn mua hàng 69 246 28.05%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1213 POOL - Bể bơi 55 142 38.73%