Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 97 323 30.03%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 320 23.44%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 75 508 14.76%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 51 254 20.08%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 22 75 29.33%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 49 184 26.63%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1213 POOL - Bể bơi 33 114 28.95%