Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 74 252 29.37%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 60 231 25.97%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 48 294 16.33%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 45 225 20.00%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 19 57 33.33%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 38 100 38.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%