Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 91 309 29.45%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 308 24.03%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 66 388 17.01%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 21 71 29.58%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 44 209 21.05%