Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 80 195 41.03%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 87 284 30.63%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 71 253 28.06%