Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 93 317 29.34%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 311 24.12%