Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 315 23.81%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 97 323 30.03%