Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 44 209 21.05%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 47 124 37.90%