Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1213 POOL - Bể bơi 35 120 29.17%