Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1213 POOL - Bể bơi 24 55 43.64%