Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1213 POOL - Bể bơi 24 57 42.11%