Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 32 53 60.38%
1213 POOL - Bể bơi 53 138 38.41%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%