Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 38 75 50.67%
1213 POOL - Bể bơi 33 114 28.95%