Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1213 POOL - Bể bơi 24 55 43.64%