Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 43 81 53.09%
1213 POOL - Bể bơi 35 120 29.17%