Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1022 PART - Chia đoạn 37 72 51.39%
1213 POOL - Bể bơi 28 96 29.17%