Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%