Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%
1213 POOL - Bể bơi 55 142 38.73%
1022 PART - Chia đoạn 41 72 56.94%