Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 50 252 19.84%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 47 124 37.90%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1213 POOL - Bể bơi 28 96 29.17%