#708. CD2B19 - Ước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương N\ (N ≤100) . Tính số ước và tổng các ước của N! .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số số ước của N! ;
  • Dòng sau ghi tổng các ước của N! .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
2
3