#386. BFACTOR - Tính giai thừa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên không âm n , tính: n! = 1×2×…×n .

Quy ước: 0! = 1 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test.
  • Dòng sau chứa T số nguyên không âm, hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả của test đầu vào tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
0 1 2
Dữ liệu ra:
1
1
2
Dữ liệu vào:
2
10 20
Dữ liệu ra:
3628800
2432902008176640000

Giới hạn:

  • 0 ≤ n ≤ 1000; 1 ≤ T ≤ 100 .