#385. BNUMMULT - Nhân hai số lớn

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên không âm a b . Hãy tính a×b .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số a .
  • Dòng sau chứa số b .

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng duy nhất là kết quả của a×b .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
123
4567
Dữ liệu ra:
561741
Dữ liệu vào:
1234567890
9879879876543219876
Dữ liệu ra:
12197382452637423456119381640

Giới hạn:

  • 0 ≤ a, b < 10^{1000} (a, b\text{ có không quá }1000\text{ chữ số})