#358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Hãy phân tích n ra thừa số nguyên tố. Tức là tìm các số nguyên tố p_1, p_2, …, p_k đôi một phân biệt và các số nguyên dương α_1, α_2, …, α_k sao cho:

n = {p_1}^{{\alpha _1}} \times {p_2}^{{\alpha _2}} \times ... \times {p_k}^{{\alpha _k}}

Dữ liệu vào:

  • Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương k ;
  • k dòng sau, dòng thứ i ghi hai số p_i α_i cách nhau một dấu cách, các số p_i được sắp xếp tăng dần.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10
Dữ liệu ra:
2
2 1
5 1
Dữ liệu vào:
12
Dữ liệu ra:
2
2 2
3 1
Giải thích:
  • 10 = 2^1 × 5^1
  • 12 = 2^2 × 3^1

Giới hạn:

  • 2 ≤ n ≤ 10^{12} .