Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24667 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 22 ms 384 K C++ 11 / 587 B truongjr 2021-01-02 12:53:31
#60794 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-03 6:41:11
#13593 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 26 ms 492 K C++ 11 / 1 K Trần Thái Toàn 2020-11-07 8:27:34
#61200 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 26 ms 356 K C++ 14 / 805 B Amon 2021-12-06 2:10:57
#32727 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 26 ms 356 K C++ 11 / 734 B k2nopro 2021-03-26 9:31:47
#49201 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 27 ms 556 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 6:38:49
#15629 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 386 B Đủ 2020-11-16 8:11:38
#35167 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 31 ms 388 K C++ 14 / 740 B Con Vịt Kutee 2021-04-17 14:28:16
#51588 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 31 ms 344 K C++ 17 / 362 B bigbiii 2021-10-16 15:00:29
#51278 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 31 ms 340 K C++ / 1 K ông em 96 2021-10-14 11:57:42
#8399 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 32 ms 492 K C++ 14 / 560 B lewlew 2020-08-23 4:13:44
#67723 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 32 ms 364 K C++ 17 / 953 B Trương Tuấn Tú 2022-01-03 14:53:44
#10046 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 35 ms 352 K C++ 11 / 663 B Nguyen Lmao 2020-10-18 3:43:14
#38047 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 36 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 387 B tranlong5252 2021-05-31 18:03:16
#57270 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 36 ms 392 K C++ 17 / 655 B Vũ Giang 2021-11-14 10:31:41
#48417 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 37 ms 356 K C++ 17 / 786 B hihihi1 2021-09-20 11:56:43
#49986 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 43 ms 356 K C++ 14 / 646 B QUANG VINHHHHHHHHHHHHHH 2021-10-05 14:15:00
#52652 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 43 ms 348 K C++ / 573 B Xuân 2021-10-22 8:30:12
#35096 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 44 ms 384 K C++ 17 / 953 B Durex-_- 2021-04-17 5:24:57
#9088 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 46 ms 388 K C++ 14 / 734 B zero 2020-10-04 2:23:31
#46222 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 47 ms 352 K C++ / 403 B Onii Chan 2021-09-01 15:37:12
#48903 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 47 ms 380 K C++ 14 / 845 B nguyen khac thu 2021-09-24 11:04:35
#67944 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 47 ms 400 K C++ 17 / 531 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 2:12:18
#45528 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 52 ms 352 K C++ / 729 B LoneSomeDove 2021-08-26 15:16:35
#38558 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 55 ms 352 K C++ / 597 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-07 15:49:43
#4297 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 59 ms 388 K C++ / 681 B Takce 2020-02-26 8:08:15
#5078 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 59 ms 352 K C++ 17 / 420 B Lemon Garden 2020-03-26 8:51:23
#8414 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 63 ms 352 K C++ / 598 B Michiki Naoyu 2020-08-23 13:47:17
#9038 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 67 ms 1372 K C++ 14 / 793 B always tle 2020-10-02 10:21:46
#3549 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 68 ms 448 K C++ 14 / 591 B Chùm CUỐI 2020-01-16 3:41:20
#61036 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 79 ms 1372 K C++ / 1 K Nguyễn Minh Đức 2021-12-04 9:11:22
#3897 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 104 ms 376 K C++ 11 / 421 B Hà Hoàng Hiệp 2020-01-30 3:11:48
#3891 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 105 ms 356 K C++ / 427 B Nguyễn Thành Trung 2020-01-30 3:09:39
#3958 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 105 ms 368 K C++ / 425 B Phạm Tiến Dũng 2020-01-30 3:31:01
#3797 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 376 K C++ / 421 B Phạm Thế Phong 2020-01-30 2:51:37
#3912 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 364 K C++ / 421 B Đinh Trung Hiếu 2020-01-30 3:15:44
#3822 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 360 K C++ / 421 B Đinh Thu Hoài 2020-01-30 2:55:37
#3816 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 372 K C++ 14 / 421 B Nguyễn Hoàng Minh 2020-01-30 2:54:55
#3839 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 368 K C++ / 427 B Hồ Thị Hải Tiến 2020-01-30 2:58:31
#3884 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 106 ms 368 K C++ / 519 B Cầm Tiến Mạnh 2020-01-30 3:04:18
#3924 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 107 ms 364 K C++ / 421 B Đoàn Thành Lâm 2020-01-30 3:18:44
#3846 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 107 ms 400 K C++ 14 / 421 B Phạm Đình Thông 2020-01-30 2:59:42
#3876 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 109 ms 360 K C++ 11 / 427 B Phạm Đức Tú 2020-01-30 3:02:33
#3880 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 114 ms 380 K C++ / 423 B Nguyễn Thị Hà Phương 2020-01-30 3:03:49
#3920 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 133 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 421 B Trần Thế Hoàng 2020-01-30 3:18:18
#62117 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 181 ms 8292 K C++ 17 / 717 B sobad 2021-12-10 16:27:23
#37585 #358. PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố Accepted 100 456 ms 21196 K Python 3 / 589 B hphuong 2021-05-25 18:05:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: