Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 9 / 35 1537 (+29)
K28 Beginner Contest 05 12 / 37 1508 (+5)
K28 Beginner Contest 04 24 / 35 1503 (-80)
K28 Beginner Contest 03 5 / 33 1583 (+53)
K28 Beginner Contest 02 9 / 38 1530 (+38)
K28 Beginner Contest 01 17 / 40 1492 (-8)
Điểm ban đầu 1500