#22. HY015 - Nhìn ra biển

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một mảng hai chiều m hàng và n cột với các số mô tả độ cao của một vùng đất ở ô tương ứng. Một con kiến ở vị trí một ô nào đó được gọi là có thể nhìn ra biển nếu như tính từ ô nó đứng có ít nhất một hướng (đông, tây, nam, bắc) mà các ô liền kề cạnh theo hướng này có độ cao không vượt quá độ cao mà nó đứng.

Hãy đếm xem có bao nhiêu ô có thể nhìn ra biển.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi m, n\ (m, n≤100) ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một hàng của mảng hai chiều (chiều cao là số nguyên dương không vượt quá 10^9 ).

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất là số lượng ô có thể nhìn ra biển.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3 4
3 5 2 5
2 4 1 4
4 2 2 4

Kết quả:

11