Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 40 94 42.55%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 54 82 65.85%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 53 66 80.30%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
5026 DAODONG - Đảo dòng 43 55 78.18%
5027 DAOCOT - Đảo cột 43 48 89.58%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%