Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 88 44.32%
22 HY015 - Nhìn ra biển 48 155 30.97%
24 HY017 - Xây đường 28 56 50.00%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 51 107 47.66%
1246 BONUS - Phần thưởng 82 300 27.33%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 37 49 75.51%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 43 54 79.63%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 43 58 74.14%
5026 DAODONG - Đảo dòng 26 36 72.22%
5027 DAOCOT - Đảo cột 33 37 89.19%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 22 41 53.66%