Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
22 HY015 - Nhìn ra biển 31 82 37.80%
24 HY017 - Xây đường 24 52 46.15%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 44 96 45.83%
1246 BONUS - Phần thưởng 42 202 20.79%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 30 40 75.00%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 35 44 79.55%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 31 37 83.78%
5026 DAODONG - Đảo dòng 26 36 72.22%
5027 DAOCOT - Đảo cột 33 37 89.19%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 21 40 52.50%