Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%
22 HY015 - Nhìn ra biển 57 250 22.80%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 63 126 50.00%
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 40 55 72.73%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 44 56 78.57%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 45 62 72.58%
5026 DAODONG - Đảo dòng 29 44 65.91%
5027 DAOCOT - Đảo cột 34 38 89.47%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 26 49 53.06%
10090 HSOIL - Bác nông dân ZEENOV 21 38 55.26%