Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 22 41 53.66%
5027 DAOCOT - Đảo cột 34 38 89.47%
5026 DAODONG - Đảo dòng 27 37 72.97%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 32 44 72.73%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 36 45 80.00%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 31 41 75.61%
1246 BONUS - Phần thưởng 61 244 25.00%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%
24 HY017 - Xây đường 26 63 41.27%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 96 37.50%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%