Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 96 37.50%
24 HY017 - Xây đường 27 64 42.19%