Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%