Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
22 HY015 - Nhìn ra biển 30 80 37.50%
24 HY017 - Xây đường 23 51 45.10%